Condicions de titularitat

L’usuari garanteix que és el titular de les imatges o textos originals que pugui adjuntar al contingut del seu negoci. En aquest sentit, accepta cedir a títol gratuït a PROCORNELLÀ els drets de reproducció, distribució, transformació i comunicació pública en qualsevol de les seves modalitats respecte les imatges o textos que l’usuari inclogui als continguts del lloc web, sempre i quan PROCORNELLÀ en faci un ús relacionat amb l’objecte de la guia comercial expressat a les condicions generals. La cessió dels drets es realitzarà per la durada màxima prevista a la llei. PROCORNELLÀ podrà adaptar les imatges o textos al format idoni del lloc web segons el seu criteri.